Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

ahora
9255 755b
Reposted fromRowena Rowena via12czerwca 12czerwca
3866 e3db 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viathebelljar thebelljar
ahora
5324 1890 500
ahora
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
ahora
ahora
0742 84cb 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf via12czerwca 12czerwca
ahora
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
ahora
ahora
ahora
0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus via12czerwca 12czerwca

May 15 2019

ahora
4585 2082
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
ahora
2043 4c79
ahora
8864 b9fb 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasatyra satyra
ahora
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaatropina atropina
ahora
ahora
7713 f054
Reposted from4777727772 4777727772 viafelicka felicka
ahora

May 12 2019

ahora
ahora
4714 4b7b 500
Reposted fromallblack allblack viawishyouwerehere wishyouwerehere
ahora
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl