Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

ahora
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamaybeyou maybeyou
ahora
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai vialeksandra leksandra
ahora
8922 a074
Reposted from777727772 777727772 vialeksandra leksandra

January 14 2018

ahora
5653 fb7a 500
ahora
Reposted fromexistential existential via12czerwca 12czerwca
ahora
5620 165e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
ahora
ahora
ahora
ahora
3204 9b81 500
ahora
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viasalami salami
ahora
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
ahora
6234 da7d
Reposted from777727772 777727772 viaflyleaf flyleaf
ahora

January 11 2018

ahora
7702 06db
Reposted fromLittleJack LittleJack via12czerwca 12czerwca
ahora

"Zauważyłam, że istnieje granica, za którą przestajemy się rozwijać, i przebiega ona różnie dla każdego. Jedni rozwijają się do matury, inni do założenia rodziny, a jeszcze inni do osiemdziesiątki. Nie wiem, od czego to zależy, że niektórzy z nas stają nieruchomo w czasie i wystarcza im to, co już osiągnęli intelektualnie, emocjonalnie. A inni ciągle są w ruchu".

Olga Tokarczuk

Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
7894 e96f 500
Reposted fromkasjencja kasjencja via12czerwca 12czerwca
ahora
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic via12czerwca 12czerwca
ahora

Lęki i fobie wynikają z błędnej lub bezpodstawnej interpretacji faktów. 

— Terapia
Reposted frompowerflower powerflower viaitwaslove itwaslove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl