Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

ahora
7700 59c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
ahora
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
ahora
ahora
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viaboro98 boro98
2476 fcc8 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaboro98 boro98

February 13 2019

ahora
9258 e59a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagosialap gosialap
ahora
1575 2069
Reposted fromsarazation sarazation viagosialap gosialap
ahora
ahora
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viagosialap gosialap
ahora
4152 1d39 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viagosialap gosialap
ahora
3443 c163
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viagosialap gosialap
6650 eca1 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viagosialap gosialap
ahora
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagosialap gosialap
ahora
5456 ca08 500
Reposted fromgruetze gruetze viagosialap gosialap
ahora
9611 9e5a
Reposted fromhermina hermina viagosialap gosialap
ahora
1518 95bd
Reposted fromambermoon ambermoon viagosialap gosialap
0813 bb26
Reposted fromnameherhope nameherhope viagosialap gosialap
4407 925d 500

Subway in the 80’s

Reposted frommilo317 milo317 viagosialap gosialap
4123 2740 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viagosialap gosialap
ahora
2186 1580 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viagosialap gosialap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl